Ohjeita kirjoittajalle

Lehden toimitukselle voi lähettää julkaistavaksi artik­keli- ja katsauskäsikirjoituksia, lektioita, keskustelupuheenvuo­roja ja kirja-arvioita. Lehden yleiset ohjeet ja linjaukset löytyvät lehden takasivulta sekä täältä. Yksityiskohtaiset kirjoitustekniset ohjeet: katso sivun alareuna.

Artikkelit-osastossa julkaistaan teoreettisia, meto­dologisia ja empiirisiä kirjoituksia. Artikkelikäsikirjoi­tuksen alkuun liitetään 150-200 sanan mittainen eng­lanninkielinen ja suomenkielinen tiivistelmä. Artikkelin enimmäispituus on 6500 sanaa, joka sisältää abstraktin, tekstin, kuviot ja taulukot sekä lähdeluettelon ja loppuviitteet. Kirjoittajien vastuul­la on artikkelin anonymisointi referee-prosessia varten.

Katsauksia ja keskustelua -osastossa julkaistaan analyyseja ja puheenvuoroja hallinnon tutkimuksesta ja käytännöistä sekä puheenvuorojen kommentteja. Kirjoitusten pituus on enintään 3500 sanaa. Kirjoituk­seen ei liitetä englanninkielistä tiivistelmää.

Kirjat-osastossa julkaistaan uusien tutkimusjulkai­sujen arvosteluja ja esittelyjä. Arvioitavasta julkaisusta tulee ilmoittaa: kirjoittajan nimi, julkaisun nimi kustan­taja, painopaikka ja -vuosi sekä sivumäärä. Kirja-arvion enimmäispituus on 800 sanaa. Kirja-arvosteluita ei ot­sikoida.

Lähetä oikolukuohjelmalla tarkistettu käsikirjoituksesi lehden päätoimittajalle sekä toimitussihteerille sähköpostitse. Varmista että kirjoituksesi noudattaa lehden käytäntöjä. Teksti- ja lähdeviitteiden oikea esitystapa löytyy täältä. Mikäli kirjoitukseesi sisältyy kuvioita tai taulukoita, sijoita ne erilliseen tiedostoon.  Kun ilmoitat tekstisi lehteen, täytäthän kirjoittajatietolomakkeen, ja lähetäthän sen toimitukseen, kiitos.