Vuoden 2022 gradupalkinnon voittaja on Henri Helve

Hallinnon Tutkimuksen Seuran ja Focus Localiksen vuoden 2022 gradupalkinnon voittaja on Henri Helve Tampereen yliopistosta tutkielmallaan "MAL-sopimukset julkishallinnon kumppanuuden muotona ja ohjauksen välineenä: Jyväskylän, Kuopion ja Lahden MAL-seudut". Lämpimät onnittelut!

 

Palkintoraadin perustelut:

 

Helven pro gradu -tutkielma on kiinnostava avaus maankäytön, asumisen ja liikenteen järjestelmään. Tutkimuksen aihe on ajankohtainen ja relevantti, kun pohditaan kuntien ja valtion välistä suhdetta myös meneillään olevassa hallinnon reformissa. Tulevaisuudessa kuntien talous on enenevässä määrin elinvoiman ympärillä, joten on tärkeää tarkastella myös sopimusohjausta julkishallinnon kumppanuuden muotona.

Teoreettinen viitekehys on monipolvinen ja kattaa aihealueen hyvin. Tutkimusasetelma on rakennettu MAL-sopimusten, strategisen yhteistyön ja julkishallinnon ohjauksen risteymään. Ytimessä on julkinen-julkinen kumppanuus. Työssä onkin selkeä oma ote ja tieteellinen ambitio. Teoreettinen viitekehys on hyvin linjassa myös tutkimustehtävän kanssa.

Tutkimusote on kvalitatiivinen ja aineisto koostuu 12:sta valtionhallinnon sekä kuntien virkahenkilön teemahaastattelusta. Aineistoa käsitellään johdonmukaisesti ja selkeästi raportoiden. Tutkimukselliset valinnat ovat hyvin perusteltuja.

Aineiston rikkaudesta kertovat tutkimuksen monipuoliset tulokset, jotka kuvailevat valtiojohtoista strategista kumppanuutta, formaalia seutujen sisäistä ja valtion välistä yhteistyötä, sopimuksia ohjauksen välineenä sekä kestäviä, elinvoimaisia ja kasvavia kaupunkiseutuja MAL-viitekehyksessä. Johtopäätökset ovat linjassa tehtävänasettelun kanssa ja niissä korostuvat asiantunteva ja tuloksia tulkitseva ote.

 

Palkintoraadin jäsenet olivat Minna Kaarakainen, Hallinnon Tutkimuksen Seura ry,

Johanna Liljeroos-Cork, Hallinnon Tutkimuksen Seura ry ja Keijo Houhala, Focus Localis ry

 

Henri Helven pro gradu -tutkielman voit lukea täältä: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/138814