KUTSU HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN 18.12.2023

Aika: maanantaina 18.12.2023 klo 16.00

Paikka: etäyhteydellä osoitteessa https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDEzZDYzMTItYmUyYi00NGNkLTk2MjMtMTAyYTQ0YzNhZjE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224c60a66f-0a8d-446e-9ac0-836a00d84542%22%2c%22Oid%22%3a%22cd76de95-b2f0-45a7-9ccd-c40e67d2e341%22%7d.

SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
  4. Esityslistan hyväksyminen
  5. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2024
  6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2024
  7. Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, kymmenen jäsenen ja opiskelijaedustajan sekä heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta
  8. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta
  9. Muut asiat
  10. Kokouksen päättäminen

HTS Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024

HTS johtokunta ja toimihenkilöt vuodelle 2024

Rovaniemellä 24.11.2023

 

Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n puolesta

Ville Pietiläinen                                                                    

varapuheenjohtaja                      

Henna Nurmi 

sihteeri