KUTSU HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN 16.12.2022

Aika: perjantaina 16.12.2022 klo 15.30

Paikka: etäyhteydellä osoitteessa https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTYzMjU2NTgtNjRhZC00MGM2LWI0OTctYTk3ZWI4OWNlM2E2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224c60a66f-0a8d-446e-9ac0-836a00d84542%22%2c%22Oid%22%3a%22cd76de95-b2f0-45a7-9ccd-c40e67d2e341%22%7d

 

SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
  4. Esityslistan hyväksyminen
  5. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2023
  6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2023
  7. Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, kymmenen jäsenen ja opiskelijaedustajan sekä heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta
  8. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta
  9. Muut asiat
  10. Kokouksen päättäminen

 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023

HTS johtokunta ja toimihenkilöt vuodelle 2023

 

Rovaniemellä 29.11.2022

 

Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n puolesta

 

Jaana Leinonen                                         Henna Nurmi                                          

puheenjohtaja                                          sihteeri