Kutsu Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 16.5.2022

Kutsu Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 16.5.2022

Hallinnon Tutkimuksen Seura ry järjestää sääntömääräisen kevätkokouksen toukokuussa. Tämä kutsu on suunnattu kaikille Hallinnon Tutkimuken Seura ry:n jäsenille.

Aika: Maanantaina 16.5.2022 klo 16.00

Paikka: Etäyhteydellä osoitteessa https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ1YzM0MjEtYWY3YS00ZDY5LTkzMWItNjUyYTQ1ZjE3MTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224c60a66f-0a8d-446e-9ac0-836a00d84542%22%2c%22Oid%22%3a%22cd76de95-b2f0-45a7-9ccd-c40e67d2e341%22%7d

 

Kevätkokouksen asialista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
  4. Kokouksen sihteerin valinta
  5. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
  6. Esityslistan hyväksyminen
  7. Vuoden 2021 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittely sekä toimintakertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen
  8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
  9. Muut asiat
  10. Kokouksen päättäminen

Liitteet:

HTS tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

HTS toiminnantarkastuskertomus 2021

 

Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n puolesta 7.4.2022

 

Jaana Leinonen                                         Henna Nurmi                                          

puheenjohtaja                                          sihteeri