KUTSU HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN

Aika: Keskiviikkona 15.5.2024 klo 16.00

Paikka: Etäyhteydellä osoitteessa https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzVjZDkyNjUtZjRmZS00ZWM0LWIwNGEtOTk5MDYyNDU0OWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224c60a66f-0a8d-446e-9ac0-836a00d84542%22%2c%22Oid%22%3a%22cd76de95-b2f0-45a7-9ccd-c40e67d2e341%22%7d

 

Kevätkokouksen asialista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
  4. Kokouksen sihteerin valinta
  5. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
  6. Esityslistan hyväksyminen
  7. Vuoden 2023 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittely sekä toimintakertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen
  8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
  9. Muut asiat
  10. Kokouksen päättäminen

 

Rovaniemellä 11.4.2024

 

Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n puolesta

 

Ville Pietiläinen   

puheenjohtaja                                  

Henna Nurmi                                          

sihteeri