KUTSU HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN

Aika: Maanantaina 15.5.2023 klo 16.00

Paikka: Etäyhteydellä osoitteessa https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk3ZmUxNTQtZjA2Zi00ZTNlLWIwM2QtYzBmNTE2ZDE2MmI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224c60a66f-0a8d-446e-9ac0-836a00d84542%22%2c%22Oid%22%3a%22cd76de95-b2f0-45a7-9ccd-c40e67d2e341%22%7d. 

 

Kevätkokouksen asialista:

1.            Kokouksen avaus

2.            Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3.            Kokouksen puheenjohtajan valinta

4.            Kokouksen sihteerin valinta

5.            Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

6.            Esityslistan hyväksyminen

7.            Vuoden 2022 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittely sekä toimintakertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

8.            Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

9.            Muut asiat

10.        Kokouksen päättäminen

 Liitteet:

HTS tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

HTS toiminnantarkastuskertomus 2022

 

Rovaniemellä 21.4.2023

 

Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n puolesta

 

Jaana Leinonen                                                Henna Nurmi                                          

puheenjohtaja                                                 sihteeri