Hallinnon Tutkimuksen Päivillä jaettiin palkintoja

Hallinnon Tutkimuksen Päivät järjestettiin tänä vuonna 24.11.-25.11.2016. Päivillä jaettiin perinteeksi muodostunut parhaan pro gradu -tutkielman palkinto. Lisäksi päivillä jaettiin uusina palkintoina parhaan väitöskirjan palkinto sekä päivien paras työryhmäpaperi, jonka tarkoituksena on erityisesti ollut kannustaa tutkijan uran alkupuolella olevia tutkijoita.

Parhaan pro gradu -tutkielman ja parhaan väitöskirjan valitsi erilliset arviointiraadit. Työryhmäpapereita sen sijaan arvioivat työryhmien vetäjät. 

Parhaaksi hallintotieteelliseksi graduksi valittiin Riikka Kankaan (LY) työ "Lean-ajattelun käyttöönoton organisaatio-kulttuuriset tekijät Lapin sairaanhoitopiirissä".  Perusteet valinnalle voit lukea täältä.
 
Parhaan väitöskirjan palkinnon sai Mervi Vähätalo (TY) väitöskirjallaan "Modularity in Health and Social Services: Perspectives on Organization and Management".
 
Perusteina valinnalle arviointiraati totesi:

”Teoreettisesti hyvin perusteltu ja uutta antava työ, jonka aihe on erittäin ajankohtainen.  Tutkielma etenee loogisesti ja systemaattisine kirjallisuuskatsauksineen työ osoittaa kurinalaisuutta ja systemaattisuutta. Organisaatiotutkimuksen ja taloustieteen käsitteistöt nivoutuvat tässä saumattomasti yhteen ja artikkelit julkaistu hyvissä ja asiallisissa lehdissä. Tutkimus tuottaa uutta tietoa erityisesti modulaarisuuden mahdollisuuksista sote-palveluissa ja niiden johtamisessa. Tutkimus eräällä tapaa vahvistaa sote-palvelujen prosessimaisen luonteen ja prosessin osien integroinnin vaikeudesta."

Parhaaksi työryhmäpaperiksi valittiin "Suomalaisten pk-yritysten kehitysmaaliiketoiminta osana kehitysyhteistyötä" (Riikka Leppänen, Johanna Kujala ja Anna Heikkinen, TAY)