Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivillä julkistettiin vuoden pro gradu -tutkielman palkinnon voittaja

Vuoden pro gradu -tutkielman palkinnon voitti Kirsi Ilola Itä-Suomen yliopistosta työllään ”Asiakaslähtöisen palveluintegraation rakentuminen ikäihmisten puheessa”. Ilolan tutkimuksessa selvitettiin asiakaslähtöisen palveluintegraation rakentumista ikäihmisten puheessa ja sitä, millaisia merkityksiä sille kielenkäytön kautta luodaan. Lisäksi tarkasteltiin ikäihmisten asemoitumista suhteessa integroituvaan palvelujärjestelmään. Tutkielman vahvuuksiksi mainittiin koko työn läpi kulkeva vahva teoreettinen ote ja reflektointi, selkeä oma kontribuutio tieteelliseen keskusteluun ja työn kompakti rakenne. Tutkimus myös käsittelee ajankohtaista yhteiskunnallista aihetta ja tulokset ovat tiiviisti sidoksissa käytäntöön.

 

Tutustu Ilolan pro graduun: https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20201002/

 

Tänä vuonna arviointi painotti teoreettista ja metodologista lähestymistapaa, tutkijan omaa otetta, tieteellistä esitystapaa ja tutkimuksen hyödyntämistä käytännössä.

Muut kilpailuun osallistuneet gradut, jotka täyttivät osallistumiskriteerit:

 

https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20200844/

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/105605

http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202003112668

https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20191447/

http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202005295838

http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202003312995

https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/64362/Orn_Outi.pdf?sequ...