Gradupalkinnon voittaja on Anu Leskinen

Hallinnon Tutkimuksen Seuran ja Focus Localiksen vuoden 2021 gradupalkinnon voittaja on Anu Leskinen Itä-Suomen yliopistosta tutkielmallaan "Sote-uudistus median diskursseina". Lämpimät onnitelut!

Palkintoraadin perustelut:

Sote-uudistus on monimutkainen ja pitkään jatkunut suomalaisen yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita uudistava prosessi. Koska kansalaisille välittyvä kuva sote-uudistuksesta on perustunut suurelta osin median välittämien sanomien varaan, Leskisen tutkimuksen tarkoituksena oli kriittisen ja kyseenalaistavan näkökulman kautta jäsentää median tuottamaa puhetta ja sen rakentamaa kuvaa sote-uudistuksesta. Tutkimuksen teoreettismetodologisen orientaation muodostivat sosiaalisen konstruktionismin taustaoletukset ja diskurssianalyyttinen metodologia, ja sen viitekehys rakentui kriittiseen johtamistutkimuksen ja pirullisten ongelmien teoreettisten jäsennysten varaan. Tutkimuksen aineisto koostui otoksesta Helsingin Sanomien sote-uudistusta koskevia artikkeleita. Tutkimuksessa tunnistettiin viisi sote-uudistusta kuvaavaa, osin toisiinsa limittyvää diskurssia. Leskisen analyysin mukaan media rakensi ongelmapuheellaan osaltaan sote-uudistuksesta pirullista ongelmaa. Median tuottamassa sote-keskustelussa ääneen pääsivät poliitikot ja asiantuntijaedustajat, mutta keskustelun ulkopuolelle rajautui kansalaisten ääni.

Gradupalkintoraati painotti arviossaan Leskisen työn korkeaa teoreettismetodologista tasoa ja vaativan tutkimusaiheen haltuunottoa. Lehtisen tutkimus auttaa jäsentämään sote-uudistusta ja sitä koskevan uutisoinnin tuottaman puheen merkitystä. Tutkimuksen lähestymistapaa voisi jatkossa soveltaa laajemminkin tuottamaan jäsenneltyä analyysia pirullisista ongelmista. Kokonaisuudessaan Leskisen työ on persoonallinen ja moniulotteinen laajasta, vaikeasta ja ajankohtaisesta poliittisesta keskustelusta."

Palkintoraadin jäsenet olivat Kanerva Kuokkanen (Hallinnon Tutkimuksen Seura ry), Keijo Houhala (Focus Localis ry) sekä Vesa Salminen (erityisasiantuntija, HAMK)

oittajagradun voit lukea täältä: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24786V